Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - SOKiK

     Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w skrócie SOKiK, stanowi XVII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie, który powołany został do rozpoznawania w postępowaniu sądowym spraw z zakresu odwołań  i zażaleń na decyzje i postanowienia wydawane przez: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także dla spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a więc spraw z zakresu klauzul niedozwolonych. Siedziba Sądu znajduje się w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100. Aktualnie Przewodniczącym Sądu jest Andrzej Turliński (stan na wrzesień 2015 r.).

     W związku z masowym pozywaniem przedsiębiorców przez różnego rodzaju stowarzyszenia ochrony konsumentów oraz inne podmioty gospodarcze, które miało miejsce w 2013 oraz 2014 roku, z dniem 1 stycznia 2014 roku Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego utworzono Sekcja do Rozpoznawania Spraw z Repertorium AmC, do zakresu działania której należy rozpoznawanie spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Celem takich działań ma być dążenie do sprawniejszego rozpatrywania tysięcy zalegających w SOKiK-u spraw z zakresu klauzul niedozwolonych.

     5 sierpnia 2015 roku Sejm przyjął tekst jednolity o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przejmie kompetencje SOKiK w zakresie spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.