Rejestr Klauzul Niedozwolonych to prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Rejestr powołany został na mocy art. 479(45) Kodeksu postepowania cywilnego. Jest to dokument jawny, do którego wgląd można uzyskać między innymi poprzez stronę internetową UOKiK - https://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

Do rejestru wpisywane są prawomocne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a więc zapisy uznane za niedozwolone, tak zwane klauzule abuzywne (niedozwolone). Każdy wyrok otrzymuje kolejny, indywidualny numer wpisu, datę wydania wyroku oraz sygnaturę akt. Oprócz tego w rejestrze ujawnia się dane firmy, która stosowała niedozwolone postanowienie, dane powoda, który pozywał, treść samego zapisu niedozwolonego oraz datę wpisu i uwagi, w których wpisuje się branżę, której dotyczy dany zapis.

Co ciekawe, z rejestru nie ulega się wykreśleniu – jest to swego rodzaju ewenement w polskim systemie prawa. Warto więc już na etapie tworzenia regulaminu lub innego wzorca umownego powierzyć to zadanie specjaliście – wpis do rejestru jest bowiem niezbyt pozytywną reklamą dla firmy.

Konrad Cioczek

Partner Zarządzający

ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego

Cioczek & Szajdziński Spółka Cywilna.