REGULAMIN SERWISU TRUSTME.PL

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Trustme.pl (w dalszej części zwany także „Serwis”) za pośrednictwem strony internetowej https://trustme.pl/. 
 2. Definicje:
 • Serwis internetowy – dostępny pod adresem www.trustme.pl serwis internetowy Usługodawcy,
 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Usługodawca – właściciel marki Trustme.pl - ENSIS Kancelarię Doradztwa Prawnego Cioczek & Szajdziński S.C., NIP 897 17 84 540, 
 • Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 • Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika serwisu o wyborze Pakietu, stanowiące ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługodawcą,
 • Pakiet – dostępny w ofercie Serwisu internetowego, określony katalog usług świadczonych przez Usługodawcę,
 • Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem internetowym oraz świadczonymi usługami.

3. Partnerem marki Trustme.pl oraz podmiotem odpowiedzialnym za obsługę prawną jest ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego Cioczek & Szajdziński Spółka Cywilna, ul. Tadeusza Kościuszki 34 lok. 306L, 50-012 Wrocław, NIP 8971784540, REGON 021953123.

4. Kontakt z serwisem Trustme.pl możliwy jest za pośrednictwem:

 • adresu: biuro@trustme.pl,
 • formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://trustme.pl/kontakt-2/
 • numerem telefonu: +48 607 62 63 68 – w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz rozliczeń,
 • numerem telefonu: (71) 347 28 49 – w sprawach związanych z realizacją świadczonych usług, zapleczem merytorycznym Serwisu.

§2. Świadczenie usług

 1. Usługodawca świadczy usługi na podstawie wybranego przez Użytkownika Pakietu. Pakiet wybierany jest przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia. 
 2. W zależności od wybranego Pakietu usługi świadczone przez Serwis polegają na:

I. „Pakiet Regulamin sklepu internetowego”:

a) dostarczenie wzorów dokumentów:

 • regulaminu sprzedaży sklepu internetowego
 • druk odstąpienia od umowy
 • druk zamówienia,
 • wzór karty gwarancyjnej,
 • polityka prywatności,
 • polityka bezpieczeństwa informacji wraz z załącznikami,
 • instrukcja zarządzania systemem informatyczny wraz z załącznikami,
 • umowy powierzenia przetwarzania danych,
 • wzory wniosków do GIODO,
 • polityka plików cookies,

b) przesyłanie raz w miesiącu, przez okres 12 miesięcy od dnia dokonania zakupu, na wskazany przez Użytkownika adres email, informacji o nowych wpisach klauzul uznanych za niedozwolone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, publikowanych w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych, przesyłanie aktualnej dokumentacji w przypadku zmian przepisów,

c) instrukcja wdrożenia,

d) 2 darmowe porady prawne dotyczące „Pakietu Regulamin sklepu internetowego”.

II. „Pakiet Rejestracja GIODO”:

a) audyt pod kątem ochrony danych osobowych,

b) zgłoszenie wymaganej ilości zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

c) sporządzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa o ochronie danych osobowych:

 • polityka prywatności,
 • polityka bezpieczeństwa informacji wraz z załącznikami,
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym wraz z załącznikami,
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

d) audyt oraz wdrożenie dokumentacji.

III. „Pakiet prawny e-commerce” zawiera wszystkie składowe określone w § 2 ust. 2.1. oraz 2.2. w tym: „Pakiet regulamin sklepu internetowego” oraz „Pakiet Rejestracja GIODO”.

IV. „Pakiet Prawnik online dla firm” zawiera składowe o których mowa § 2 ust. 2.1., a dodatkowo umożliwia skorzystanie z porad prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej w wymiarze 2 godzin miesięcznie. Udzielanie porad prawnych możliwe jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach  – 9:00 -16:30. Porady prawne udzielane są wyłącznie w zakresie prawa konsumenckiego prawa związanego ze świadczeniem usług na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Odpowiedź na przesyłane zapytania udzielana jest w czasie od 24 do 48 godzin. W przypadku dużego stopnia skomplikowania sprawy informujemy o czasie koniecznym do przygotowania porady prawnej, który jednak nigdy nie przekracza 5 dni roboczych.

3. Porady prawne świadczone w ramach usługi określonej w §2 pkt 2.1 oraz 2.3, dotyczą przepisów prawa związanych z obrotem gospodarczym z udziałem konsumentów, w szczególności: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz zapisów Kodeksu cywilnego (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

4. Przez jedną poradę prawną świadczoną w ramach „Pakietu Regulamin sklepu internetowego” należy rozumieć jedno pytanie dotyczące kwestii prawnych związanych bezpośrednio ze świadczoną usługą.

5. Użytkownik posiadający aktywną usługę opisaną w §2 pkt 2.1 oraz 2.3 i 2.4, ma prawo do posługiwania się znakiem „Zaufany sprzedawca Trustme.pl”. Znak udostępniany jest w formie graficznej, Użytkownik może umieścić go na stronie internetowej prowadzonego przez siebie sklepu internetowego.

6. W przypadku braku uiszczenia opłaty zapewniającej aktywność usługi przez okres kolejnego roku, według cen zawartych w serwisie Trustme.pl, Użytkownik korzystający dotychczas z usługi zobowiązany jest do usunięcia znaku „Zaufany sprzedawca Trustme.pl” ze swojej strony.

7. Po zakończeniu okresu jednego roku od momentu dokonania zakupu usługi opisanej §2 pkt 2.1 oraz 2.3 i 2.4, dokumenty udostępnione Użytkownikowi nie będą dłużej aktualizowane oraz weryfikowane pod kątem ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym, jeżeli użytkownik nie przedłuży subskrypcji na kolejny rok.

§3. Realizacja zamówień i płatności

 1. Zamówienia na poszczególne usługi oferowane przez Serwis można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu – https://trustme.pl/oferta/ – klikając w wybrany rodzaj Pakietu.
 2. Użytkownik, który chce dokonać zamówienia Usługi, zobowiązany jest do podania poprzez właściwy formularz koniecznych do realizacji zamówienia danych w tym imię, nazwisko, telefon, adres e-mail natomiast w przypadku chęci otrzymania faktury VAT: nazwa firmy, numer NIP, adres prowadzonej działalności.
 3. Usługi świadczone są przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 4. Płatność za usługi odbywa się z góry, na podstawie m.in. generowanych przez Serwis faktur VAT proforma. 
 5. Płatność za usługi dostępne w Serwisie może odbywać się:

a) za pośrednictwem operatora płatności internetowych PAY-U;

b) za pomocą przelewu bankowego.

6. W przypadku niedokonania płatności za wykupione usługi w terminie 5 dni od ich zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

7. Użytkownik upoważnia Trustme.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

8. Faktury przesyłane i udostępniane są Użytkownikowi na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

§4. Uprawnienia i odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony internetowej https://trustme.pl/ spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie Serwis zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej https://trustme.pl/.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Odpowiedzialność w stosunku do Użytkowników Serwis może ponosić z tytułu świadomego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Użytkowników bezpośrednio na skutek naruszenia przez Serwis obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Serwis postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności popełnienia błędów formalnych związanych z przygotowaniem dokumentacji zawartej na stronie internetowej Serwisu.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy Użytkownika, w tym nieumiejętne korzystanie z Serwisu, a także podanie niewłaściwych danych uniemożliwiających właściwe świadczenie usług.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie infrastruktury technicznej, uniemożliwiające właściwe świadczenie usług.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem przez Użytkownika, w szczególności przez niewłaściwe korzystanie z Serwisu, korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
 9. Umownie wyłączona jest odpowiedzialność Serwisu z tytułu utraconych korzyści Użytkownika (lucrum cessans).
 10. Wszelkie spory związane z odpowiedzialnością Serwisu rozstrzygane mogą być wyłącznie przez sądy powszechne na podstawie przepisów prawa obowiązującego w RP.

§5. Reklamacje i zgłaszanie usterek

 1. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia dotyczące jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu należy zgłaszać na adres biuro@trustme.pl.
 2. Użytkownik może dokonać zgłoszenia reklamacji, jeżeli usługi nie są świadczone przez Serwis, lub są świadczone w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. 
 3. Serwis w przeciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji przez Serwis jest podanie przez Użytkownika dokładnego opisu reklamacji oraz aktualnych danych kontaktowych, w tym przede wszystkim adresu e-mail.
 5. W przypadku nieotrzymania informacji na podany przy zamówieniu adres poczty elektronicznej, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Serwis za pośrednictwem adresu biuro@trustme.pl. Informacje zostaną wysłane ponownie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

§6. Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ENSIS Kancelarię Doradztwa Prawnego Cioczek & Szajdziński S.C., NIP 897 17 84 540.
 2. Dane osobowe podlegają ochronie i przetwarzane są w celu i w zakresie określonym niewybiegającym poza uprawnienia wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Zgodnie z art. 23 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator danych osobowych, na postawie uzyskanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji zamówienia, ma prawo do marketingu własnych usług oraz oferowanych przez siebie towarów.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 6. W przypadku, kiedy Użytkownik chce usunąć swoje dane może zlikwidować konto lub napisać żądanie usunięcia swoich danych osobowych do administratora danych osobowych, przesyłając stosowne oświadczenie na adres: biuro@trustme.pl.
 7. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną polegającej m.in. na cyklicznym comiesięcznym przesyłaniu raportów dotyczących klauzul niedozwolonych oraz nowej aktualnej dokumentacji o której mowa w §2 pkt 2.1 oraz 2.3 i 2.4

§7. Prawa autorskie

 1. Osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści związanych ze świadczonymi usługami przez Trustme.pl są zastrzeżone oraz nie przechodzą na podmiot korzystający z usług Trustme.pl.
 2. Serwis udostępnia Użytkownikom wszelkie treści świadczonych przez siebie usług na zasadach udostępnienia licencji bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Kopiowanie, modernizowanie oraz rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach zarobkowych wszelkich dokumentów dostępnych w ramach usług świadczonych przez Trustme.pl jest zabronione. Niezastosowanie się do wspomnianej klauzuli przez Użytkownika będzie wiązało się z dochodzeniem przez Trustme.pl swoich praw oraz zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę przed sądami powszechnymi.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest umową lub integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem strony https://trustme.pl/ i jest powszechnie dostępny na stronie https://trustme.pl/. Użytkownik może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 2. Serwis nie przewiduje świadczenia usług, ani sprzedaży swoich usług Konsumentom w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związku z działalnością prowadzoną przez Trustme.pl, jest Sąd właściwy dla siedziby Trustme.pl.